تعبیر خواب شکستن پا (پای شکسته) چیست؟

به گزارش زرین گراف، با تعبیر خواب شکستن پا (پای شکسته)، تعبیر خواب فلج شدن، تعبیر خواب شکستن زانو و تعبیر خواب شکستن پاشنه پا همراه مجله اینترنتی زرین گراف باشید.

تعبیر خواب شکستن پا (پای شکسته) چیست؟

تعبیر خواب شکستن پا

حضرت دانیال گوید:

 • اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع شود.
 • اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد.

معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود.

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید استخوان پایتان شکسته است، دلالت بر آن دارد که در مدیریت شکست هایی خواهید خورد.

لیلا برایت:

 • شکستن پا در خواب، نشانه وقوع اتفاقات ناگوار است.
 • اگر در خواب استخوان مرده را دیدید معنی خواب این است که به چیزی خیلی احتیاج دارید.
 • اگر در خواب دیدید که استخوان جلوی سگ می اندازید معنی خواب شما این است که دیگران محبت های شما را نادیده می گیرند.

در سرزمین رویاها آمده: پای شما شکسته است؟ یکی از نزدیکانتان را از دست میدهید .

اسماعیل اشعث: اگر در خواب دیدید که انگشت پای شما آسیب دیده است و شما را در راه رفتن ناتوان کرده است معنی خواب این است که اموالن را ازدست می دهی و دچار ناراحتی شدیدی می شوی.

اصفهانى گوید: اگر به خواب بیند که اندامى از اندام هاى او بشکست، دلیل زیان است به سبب خوشى که بدان اندام تعلق دارد.

تعبیر خواب پای فلج

لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شود به شغل شخص یعنی مسئله ای در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد.

تعبیر خواب شکستن پاشنه پا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می شوید.
 • چنانچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده اید خواب شما می گوید در آینده کاری ناصواب می کنید که ندامت می آورد و شماتت و ملامت می شنوید.
 • اگر کسی درخواب ببیند که پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد چنانچه ثروت مند است به مال بیشتری دسترسی می یابد و اگر تهی دست است پولدار می گردد و اگر ببیند پاهای فلزی دارد یا چکمه و کفشی از فلز به پا نموده نشان امنیت اقتصادی است و می گوید بیننده خواب از نظر اقتصادی تامین خواهد یافت و خیالش راحت خواهد شد همین تعبیر هست اگر کسی در خواب ببیند که هر دو پایش را با طناب بسته اند.
 • چنانچه در خواب ببینید که به زمین لگد می زنید و پا می کوبید خوب نیست زیرا برای بیننده خواب غم و اندوه پیش می آید. درد پا در خواب در صورتی که بیننده خواب پا درد نداشته باشد ترس از آینده است.

 • اگر بیننده خواب ببیند که پایش هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی به او خیانت می نماید و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد و مختصر گرفتاری به وجود می آورد. اگر کسی ببیند که به جای دو پا چندین پا دارد به سفر می رود.

تعبیر خواب شکستن زانو و پا

محمدبن سیرین گوید:

 • اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود.
 • اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است، دلیل است کار او تباه شود و نیازمند خلق شود.
 • اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید، علت است که از کار دین و جهان بازماند، یا کسی سخنی بدو گوید، که از آن رنجور گردد. اگر بیند پای بر ستوری همی جنبانید، علت است بر غایت طلب آن کار که می جوید.
 • اگر بیند پای او به ستونی بسته است، این تاویل بهتر است. اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است، علت که در مکر و حیلتی گرفتار گردد، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است.
 • اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، علت که از عمل معزول گردد و مالش تلف گردد. اگر دید پای او آهنین است، علت که مالش زیاده گردد. اگر دید پایش سیمین بود و کعبش زرین، همین علت کند. اگر بیند پای او در بند بود، علت که او را زیانی رسد.
 • اگر صالحی بیند که پایش شل شده است علت است بر زیادی دین او. اگر بیند پاهای او به رسن بسته بود، علت که از کسی منفعتی به وی رسد. اگر بیند پایش نبود و به چوب را می رفت، علت که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد.
 • تماشا پای در خواب نشانه عیش و عمر است.اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، علت که نیمه مال او از وی ضایع گردد.اگر بیننده خواب ببیند که پایش هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی به او خیانت می نماید و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع شکستن پا دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 29 تیر 1400 بروزرسانی: 29 تیر 1400 گردآورنده: zarringraph.ir شناسه مطلب: 461

به "تعبیر خواب شکستن پا (پای شکسته) چیست؟" امتیاز دهید

76 کاربر به "تعبیر خواب شکستن پا (پای شکسته) چیست؟" امتیاز داده اند | 3.3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب شکستن پا (پای شکسته) چیست؟"

15 دیدگاه

محمد مهدی آقاپور 26 آذر 1400

سلام ، پدر بنده دوازده سال پیش فوت نمودند
خواب دیدم که ایشون باعث شد به پای من توسط یه چیزی که یادم نیست ضربه شدیدی به پام وارد شد که همونجا گفتم پام شکست و بریم دکتر ، بعد خواستن امتحان کنن ، وام رو بلند کردن و دیدن از ساق پا شل شده ولی هیچ دردی حس نمی‌کردم و انگار بی حس شده بود
خواهشاً تعبیر آن رو بهم بگین

پاسخ به محمد مهدی آقاپور

فاطمه 5 آذر 1400

سلام .ساعت3و50دقیقه از خواب بیدار شدم.خواب دیدم برادرم که مرده بی کی از جاهای گچ گرفته وعصازیربغلش میخواد بده داخل خونه بابام که من نگاهی بهش انداختم ودررابرایش باز کردم.

پاسخ به فاطمه

م. ع 16 آبان 1400

خواب دیدم از اسمان باران میاید من زیر در خت خانه قدیمی پدری هستم نا گهان رعد و برق واتش روی درخت امدن و کلی ورقه و کاغذ همراه رعد وبرق اتش به زمین ریخت من خاموشش کردم داشتم میرفتم یکی نوری توجه من را جلب کرد رفتم ببینم دیدم زیباست ناگهان مانند افت به پایم چسبید و گوشت پایم و استخوانم را شکاند من انرا دوذ کردم بااینکه استخوان پایم شکسته و گوشت پایم از جدا شده بود من ان موجود را دفع کرده به راحتی راه میرفتم

پاسخ به م. ع

بهاره 12 مهر 1400

سلام من خواب دیدم داشتم دنبال پسرم می‌گشتم که صداش رو شنیدم افتاده بود داخل یه رودخانه کم آب که مثل آبشار پر از سنگ های پله مانند بود وکم آب بود ویکی از پاهاش از وسط استخوان ساق پا شکسته بود بلندش کردم ودادمش دست پدرش اما خودم دنبالش نتونستم برم

پاسخ به بهاره

Jamila Haidari 18 شهریور 1400

ساعت 5 نیم صبح بود که خواب‌دیدم ساق چپ پام شکسته و دکتر عمل کرده سیخ وصل کرده پام رو روی زمین گذاشته نمیتانستم ولی درد نداشت کاملا بی حس بود انگار فلج شده باشه و در اطرافم افراد زیاد بود انگار که خیلی هایش را میشناختم و یجای بودیم که ساختمان های جدید و نیمه کاره بود
ممنونتان که تعبیر میکنین

پاسخ به Jamila Haidari

مهدی مصلی 15 شهریور 1400

با سلام و احترام
در خواب دیدم که پای چپم از ساق شکسته
خیلی واضح نبود
پیش خانواده همسر سابقم با همان پای شکسته رفته بودم
خواب عجیبی بود
بنظر شما تعبیرش چیست ؟
با سپاس از توجه شما

پاسخ به مهدی مصلی

آرام 4 شهریور 1400

با سلام دیشب ساعت 2.30 خوابدم خواب دیدم که استخوان کف پام رفته داخل فکر کنم شکسته باشه راه میرفتم خیلی درد داشت تعبیرش چی میشه

پاسخ به آرام

زهرا 1 شهریور 1400

سلام، من خواب دیدم که سنگی روی پای راست من افتاد و ساق پای من شکست ولی دردی در پای راستم احساس نمی‌کردم و برعکس گاهی در پای چپم و لگنم احساس درد خفیف میکردم ، و وقتی گچ گرفتیم پای راستمو فقط ساق بود و و مچ پا به پایین گچ نبود و اینکه گچ شل بود و انگار باز شد و خودمون باند پیچی کردیم ، تعبیرش چیه؟؟

پاسخ به زهرا

زینب 13 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم که مام شکسته ولی دوباره بیدار میشدم و میدیدم که سالمه تعبیرش چیه؟

پاسخ به زینب

الناز 6 تیر 1400

سلام وقت بخیر من خواب دیدم یکی ازپا های نامزدم شکسته و ما هنوز ازدواج نکردیم که برای دیدنش پدرم میره توخونشون حالش رو بپرسه که انگار اولین بار ایشون ملاقات میکنه و از دیدنش خوشحال میشه‌ (طرز صحبت های نامزدم خیلی شبیه همکار سابقم بود حتی خندیدنش) من الناز 4 سال ازدواج کردم ولی این خوابی که دیدم اصلاشبیه به همسرم نبود ممنون میشم کمکم کنین.

پاسخ به الناز

آناهیتا شادمان 2 تیر 1400

با سلام ؛من خواب عجیبی دیدم طوری که حس کردم باید تعبیرشو بدونم؛ خواب دیدم ساق پام شکسته شده استخون از پام زده بود بیرون خیلی با دیدنش اذیت میشدم ولی به راهم ادامه دادم دیدم پام سالم شده هیچ اثری یا ردی هم ازش نیست
بعدش پول دزدیدم از جلوی بانک دسته دسته پول بود پریدم یه دسته برداشتم دررفتم
خوابم خیلی واقعی بود به طوریکه وقتی از خواب بیدار شدم دست زدم به پام خداروشکر کردم که خواب بود؛ خیلی ممنون میشم تعبیر این خوابمو برام بگید

پاسخ به آناهیتا شادمان

محسن 31 تیر 1400

درود برشما
دیشب خواب دیدم یکی از دوستان نزدیکم داشت برای مهمونی کمک میکرد خورد زمین ودوتا استخوان زانوی چپش از هم جدا شد
بصورتی که پاچه اش زدم بالا و استخوان جدا شده را دیدم

پاسخ به محسن

Amir 2 مهر 1400

سلام...خوبی...من خواب دیدم که بر اثر یک اتفاق پای من زخم و استخوانم هم نیمه شکسته شد و در این خواب به چشم خودم زخم عمیق و شکسته شدن استخوانو دیدم...
و خودم با یک فشار استخوان سر جاش گذاشتم تا جوش بخوره...و یک لحظه دیدم که داره جوش میخوره و رضایت داشتم.....ممنونم تعبیرو ذکر بفرمایید

پاسخ به Amir

موسوی 23 خرداد 1400

سلام وختتان بخیر.من در خواب دیدم طوفان شدیدی در حال امدن است.یه طوری که یک لایه سیاه دقیقا جلوی در سالن ورودی را گرفته و فقط یه روز سفید رنگ از ان دیده میشود....بعد از چند لحظه از شدت طوفان صدای پدرم را شنیدم .به سمت پشت بام رفتم و دیدم که کمد لباس به روی پای پدرم افتاده و پایش شکسته و از فرط درد شدیدت به خود مینالید....نگرانم نمیدانم تعبیر این خواب چیست. لطفا راهنمایی کنین. ممنون

پاسخ به موسوی

هانیه 11 خرداد 1400

من خواب دیدم مچ پام و استخوان های کف پام شکسته وقتی رفتیم بیمارستان داخل بیمارستان عشقمو دیدم که نزدیک 3ساله ندیدمش.
نمیدونم تعبیری داره؟

پاسخ به هانیه
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید